اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
سيد حسينعلي  موسوي فرماندار 33725140-33722525 77102
علی مجلسی معاون سیاسی و امور اجتماعی 33723819 77139
محمد غلامي معاون برنامه ریزی و امور عمرانی 33729125 77125
کرم  بشارتی کارشناس مسوول سیاسی و انتخابات 33722723 77147
ایرج  جامخانه کارشناس مسوول برنامه ریزی - 77124
علی پاریاب کارشناس برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات - 77131-77159
علي  همتي کارشناس حراست 33722100 77142
محمود رضایی مسوول دفتر فرماندار 33725140 77103
قدرت اله  سلیمان نژاد مسوول دفتر سیاسی 33723819 77138
سلمان  دیناروند مسوول دفتر عمرانی 33779125 77126
رحمن  هواسی کارشناس ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات - 77122
علی هواسی کارشناس حقوقی فرمانداری - 77146

2